Gamla mediciner

Mediciner som blivit oanvända och mediciner vilkas giltighetstid gått ut är problemavfall som kräver specialhantering på anläggning för problemavfall. Du kan utan kostnad lämna in sådana mediciner på apoteket. Vi sänder dem vidare för destruktion på erforderligt sätt. Tomma insulinsprutor kan du kasta i hushållsavfallskärl.

Sortera de mediciner som du för till apoteket såhär:

  • Lämna in medicinerna i deras originalförpackningar, men tag bort eventuella etiketter med personuppgifter.
  • Lösa tabletter kan förpackas i genomskinlig plastpåse.
  • Jodhaltiga produkter får ej blandas med annat avfall. Förpacka dem skilt.
  • Trasiga kvicksilvertermometrar bör förpackas tätt för att förhindra avdunstning. t.ex. i en glasburk med lock.